Bøger

​Demens forandrer livet

Bogen er en håndbog til yngre familier, der skal leve med demens tæt inde på livet – fordi én i familien har fået en demensdiagnose.

Det er en unik bog, fordi den formidler de erfaringer og oplevelser, som personer med demens og deres ægtefæller samt den nærmeste familie selv har fået efter, at de har skullet leve med en demenssygdom helt tæt inde på livet.

​Det betyder, at der ikke optræder fageksperter i bogen, som kommer med deres faglige viden om, hvordan man bedst muligt lever sit liv med demens. Den viden kan man finde andre steder i litteraturen eller via links, hvis man ønsker det. Men de erfaringer og oplevelser, der bliver formidlet i denne håndbog, kan man ikke finde andre steder. De er kun kommet frem, fordi en række mennesker med demens og deres ægtefæller, børn og andre nærtstående pårørende velvilligt, åbent og ærligt har fortalt om deres måde at skabe sig en ny hverdag på. Det er nemlig dem, der bedst ved, hvordan det er at leve livet med en demenssygdom.

Forfattere: Ulla Thomsen & Steen Kabel

Udgiver: Konsulentfirmaet Inquiry i samarbejde med Kallerupvej/2015

Pris: 149 kr. plus moms og porto

Kontakt: Konsulentfirmaet steenkabel – tlf. 23 27 62 80ska@steenkabel.dk

Håndbog om forældresamarbejde

Forældresamarbejde og –støtte ved anbringelse af børn og unge

Børn og forældre er altid tæt forbundne. Det gælder også, selv om barnet må tilbringe det meste af sin barndom uden for hjemmet. Vejen til at sikre gode udviklingsmuligheder for børnene går derfor i langt de fleste tilfælde gennem et aktivt samarbejde med forældrene.

Tekst på vej.​

Denne håndbog tager udgangspunkt i, at professionelle altid skal søge at inddrage og samarbejde med forældre til anbragt børn og unge – når det er til barnets bedste.

​Håndbogen er udarbejdet i forbindelse med indførelsen af Barnets Reform i 2011 og indeholder en række perspektiver og værktøjer til, hvordan man kan inddrage og samarbejde med forældre til børn og unge, der er anbragt uden for hjemmet.

Forfattere: Ida Schwartz og Steen Kabel

Udgiver: Socialstyrelsen/2012

Kontakt: info@socialstyrelsen.dk

Håndbogen kan downloades på Socialstyrelsens hjemmeside www.socialstyrelsen.dk

Et hjertesuk – som ingen helt forstår​

​Bogen er en personlig beretning om, hvordan Jutta Storm har oplevet at leve sammen med en mand, der har Alzheimers sygdom. I bogen beskriver hun hudløst ærligt, hvad hendes mands sygdom har gjort ved hende og deres ægteskab. Især hvordan hun blev ramt på sine følelser, og det var rigtig svært, fordi hun ikke kunne tale med sin mand om det undervejs, da han i starten af forløbet ikke have nogen sygdomserkendelse – og senere kom så langt ind i demensen, at han ikke var i stand til at føre almindelige samtaler.

Billede på vej​

Når man læser bogen, vil mange måske opfatte Jutta som en hård og kynisk kvinde. Men sådan oplever hun slet ikke sig selv – hverken som menneske eller ægtefælle. Sådan var det heller ikke i de 10 gode år, som de nåede at få sammen, inden manden blev syg. Og hun blev ved med at elske sin mand lige til det sidste. Men det har været en lang rejse, de har været på sammen, og det har været en hård tid, fordi det var så svært at forklare andre mennesker, hvad der skete. Så derfor er fortællingen et hjertesuk – som ingen helt forstår.

Forfattere: Jutta Storm i samarbejde med Steen Kabel

Udgiver: Konsulentfirmaet Inquiry/2014

Pris: 100 kr.

Kontakt: Konsulentfirmaet steenkabel – tlf. 23 27 62 80ska@steenkabel.dk

Magasiner og temahæfter​

Velkommen til Tom Kitwoods verden

Introduktionshæfte til Tom Kitwoods socialpsykologiske teori og praksis

Dette hæfte er en konkret og praktisk indføring i den engelske psykologiprofessor Tom Kitwoods socialpsykologiske teori og omsorgsfilosofi. Det unikke ved Kitwoods teori er, at han sætter personen med demens i centrum i stedet for sygdommen. Han nøjes ikke med at se demenssygdomme som et resultat af nogle neurologiske forandringer i hjernen.

Billede på vej​

Han ser på hele personen med demens og tager udgangspunkt i den livssituation, personen befinder sig i. Det er et kortfattet og letlæseligt hæfte, der henvender sig til de mange faggrupper, der til daglig arbejder sammen med personer med demens og deres pårørende. Det kan desuden bruges i undervisningssammenhænge – eksempelvis på SOSU-skoler og professionshøjskoler.

Forfatter: Steen Kabel

Udgiver: Konsulentfirmaet Inquiry/2016

Pris: 79 kr. plus moms og porto. Der ydes 10 % rabat ved køb af 100 stk. og derover.

Kontakt: Konsulentfirmaet steenkabel på ska@steenkabel.dk eller tlf. 23 27 62 80

Demens og læringsstile

- en vej til et bedre hverdagsliv

Når man selv eller ens familiemedlem har fået demens, bliver livet ændret. Intet bliver som før. Man skal til at tilpasse sig et forandret liv og lære, hvordan man kan få hverdagen til at fungere på nye præmisser.

Billede på vej​

På Kallerupvej har deltagerne i Projekt Demens og Læringsstil sammen søgt at lette nogle af de udfordringer som demens giver dem i hverdagen. I 2010 fik de interessen for læringsstile bl.a. via fjernsynsudsendelser, hvor læringsstile bevidst blev brugt til at støtte elever til at blive bedre til at lære. De tænkte, at det måske også var en mulighed for dem med demens og deres familie, så centerleder Ulla Thomsen tog kontakt til læringsstilsekspert Svend Erik Schmidt, og indledte et givende samarbejde med ham om demens og læringsstile.

På det tidspunkt var der ingen i læringsstilsgruppen der vidste, hvad læringsstile var for noget, og hvordan de skulle brug det. De vidste heller ikke, hvad det ville komme til at betyde for dem i deres hverdag. Men det ved de nu.

I magasinet formidler deltagernes gode erfaringer med at bruge deres læringsstil aktivt. De viser, hvordan det har hjulpet dem til at få mere struktur på deres hverdag. De er blevet bedre til selv at være med til at sætte dagsorden for, hvordan samværet med andre mennesker bedst kan fungere for os. Det har givet os et værktøj til bedre at magte hverdagen.

Derfor håber de, at dette magasin kan være med til at inspirere andre familier med demens og fagpersoner til at arbejde med deres læringsstil - for det giver mere livskvalitet i hverdagen.

Forfatter: Steen Kabel i samarbejde med Ulla Thomsen

Udgiver: Kallerupvej – Rådgivnings- og kontaktcentret for demensramte og pårørende.

Kontakt: Hæftet kan købes på Kallerupvej. Klik ind på www.kallerupvej.dk for yderligere oplysninger og kontakt.

Fremtidens socialpædagogik

Handlestrategi

Socialpædagogerne Østjylland har taget initiativ til at formulere en offensiv udviklingsstrategi for fremtidens socialpædagogik. Det er kredsens bud på nogle centrale udviklingsperspektiver inden for det socialpædagogiske område i de kommende år.

Billede på vej​

Processen er lavet sammen med medlemmer, tillidsrepræsentanter og ledere. De har alle bidraget med spændende refleksioner og nye idéer fra praksisfeltet i en række fokusgrupper, som har været vores udgangspunkt for formuleringen af en offensive udviklingsstrategi. Den består af denne handlestrategi, hvor kredsen kommer med en række offensive bud på hvilke problemstillinger og udfordringer, den vil sætte fokus på i den kommende tid i forhold til at udvikle vores fag og faglighed.

Håbet er, at denne strategi kan være med til at skabe en konstruktiv debat om, hvordan fagforeningen kan være med til at udvikle fremtidens socialpædagogik i et tæt samspil med de politiske og administrative beslutningstagere i kommunerne og regionen. Kredsen tror på, at de sammen skal skabe nye og innovative måder at arbejde med socialpædagogik på, så de finder en fælles vej til at bevare og videreudvikle et værdigt og velfungerende velfærdssamfund – ud fra de politiske og økonomiske virkeligheder, som de alle er en del af.

Forfatter: Steen Kabel

Udgiver: Socialpædagogerne Østjylland

Kontakt: Klik ind på https://oestjylland.sl.dk for yderligere oplysninger og kontakt.

Velkommen til den motiverende samtale

Den motiverende samtale er en professionel og samarbejdsorienteret samtaleform, der har fokus på at finde ressourcer og den indre motivation hos den person, der skal skabe forandringer i sit liv. Kernen i den motiverende samtale er, at det er personen selv, der skal finde frem til forandringen.

Billede på vej​

Den motiverende samtale er en samtaleform, der kan bruges i alle de praksissammenhænge, hvor den professionelle i relationen med personen arbejder med at forandre noget i sit liv. Den kan bruges inden for en bred vifte af forskellige professioner. Det kan være på sundhedsområdet, det sociale området, arbejdet med unge, forsorgsarbejdet, beskæftigelsesområdet, kriminalforsorgen, psykiatri og mental sundhed.

Dette magasin henvender sig til dig, der skal være den professionelle part i den motiverende samtale. Hæftet giver en kort og overskuelig indførelse i de forskellige faser, der er i processen med at gennemføre den motiverende samtale. Målet er, at du selv kan gå i gang med at bruge metoden i din daglige praksis.

Forfatter: Steen Kabel i samarbejde med Bente Maling Larsen, Dualog

Udgiver: Konsulentfirmaet Inquiry.

Kontakt: Klik ind på www.dualog.dk. for yderligere oplysninger og bestilling.

Ny demensdiagnose

- Nye håb og nye udfordringer

Igennem de senere år har flere demensramte fra Kallerupvej – Rådgivnings- og kontaktcentret for demensramte og pårørende i Odense fået tilbud om at blive genudredt for deres Alzheimers demens eller andre demensformer. Det er typisk yngre demensramte i aldersgrupper 45 – 65 år, som har fået stillet en demensdiagnose inden for de seneste 5 - 10 år.

Billede på vej​

Grunden til, at flere personer med en demensdiagnose får foretaget en genudredning, kan være, at fagpersonalet har registreret, at vedkommendes demenssygdom udvikler sig anderledes i forhold til den diagnose, de har fået. Nogle har bevaret flere af deres kognitive funktioner eller har måske fået andre symptomer oveni, som ikke stemmer overens med en progredierende sygdom som Alzheimers demens. Fagpersonalet har derfor stillet sig tvivlende overfor, om det er den rigtige diagnose og har opfordret de demensramte til at blive udredt igen for at være sikre på, at de har den korrekte diagnose.

Det kan være en stor udfordring at få en ny demens diagnose, når man ellers har fået indrettet sit liv og hverdag efter den diagnose, man tidligere har fået stillet. Det viser de fem fortællinger i magasinet, hvor personer med demens og ægtefæller fortæller åbent og ærligt, hvad det har gjort ved deres liv, at den syge har fået stillet en ny diagnose. Desuden er der artikler, hvor fagpersoner reflekterer over konsekvenserne af at have få stillet en ny diagnose.

Forfatter: Steen Kabel i samarbejde med Ulla Thomsen

Udgiver: Rådgivnings- og kontaktcentret for demensramte og pårørende i Odense.

Kontakt: Hæftet kan købes på Kallerupvej. Klik ind på www.kallerupvej.dk for yderligere oplysninger og kontakt.

Konsulentfirmaet steenkabel aps

CVR: 31609925​

Magnoliavej 3, 4600 Køge

Tlf.: 23 27 62 80 | ska@steenkabel.dk

Følg mine nyheder på: facebook-logo__blue_22  instagram-logo-22